Odborné kompetence absolventa OA

Absolventi jsou vedeni tak, aby byli připraveni:

  • orientovat se v ekonomických činnostech různých firem a institucí,
  • pracovat s příslušnými právními předpisy upravujícími obchodní vztahy, pracovně právní vztahy, účetnictví, daňovou soustavu a aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,
  • efektivně ovládat klávesnici počítače a kancelářský software při zpracování dokumentů, písemné komunikaci, tvorbě tabulek a grafů, zpracování statistických údajů,
  • zajišťovat administrativu, marketingové a obchodní činnosti, správu majetku, personální činnosti,
  • vést daňovou evidenci a účetnictví, zpracovat účetní závěrku a vyhodnocovat ekonomické ukazatele,
  • orientovat se v daňových přiznáních,
  • myslet v ekonomických souvislostech a provádět ekonomické výpočty,
  • zpracovávat samostatné práce, školní projekty a prezentovat výsledky své práce,
  • při řešení problémů pracovních i osobních uplatňovat hledisko ekonomické efektivnosti, vlivu na životní prostředí a zvážit sociální dopad,
  • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Mezi významné dovednosti absolventa patří schopnost efektivně ovládat klávesnici a kancelářský software, vést administrativu, daňovou evidenci a účetnictví včetně ovládání jednoduššího ekonomického softwaru, schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.