České Budějovice,Husova 1

Odborné kompetence absolventa OA

Absolventi jsou schopni

 • využívat poznatky z oblasti práva
  • vyhledávat příslušné právní předpisy
  • pracovat s příslušnými právními předpisy
  • orientovat se v právní úpravě pracovně právních vztahů
 • provádět typické podnikové činnosti, provádět průzkum trhu
  • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů
  • dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery
  • porozumět kvalitě jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
  • zabezpečit pořízení majetku
  • provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem
  • provádět základní mzdové výpočty
  • vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě
  • zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem
  • zpracovávat účetní doklady související s majetkem a zaměstnanci
  • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
  • komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce
  • posoudit význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
  • kvalifikovaně odhadnout při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
  • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 • provádět typické finanční operace
  • orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů
  • provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
  • dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky
  • vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění
  • stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů
  • sestavovat kalkulace
  • zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady, výnosy
  • provádět účetní závěrku a uzávěrku
  • provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku
 • dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
  • uplatňovat zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.)
  • rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik
  • dokázat poskytnout první pomoc
  • orientovat se v systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče)
  • uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce