Odborné kompetence absolventa EL

Absolventi jsou vedeni tak, aby byli připraveni:

  • orientovat se v ekonomických činnostech firem a institucí,
  • pracovat s příslušnými právními předpisy upravujícími obchodní vztahy, pracovně právní vztahy, účetnictví, daňovou soustavu a aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,
  • efektivně ovládat klávesnici počítače a příslušný software při vykonávání ekonomických činnosti,
  • vést evidenci podnikatelské činnosti včetně účtování běžných účetních operací a provedení účetní závěrky,
  • myslet v ekonomických souvislostech a provádět ekonomické výpočty,
  • zpracovávat samostatné práce, školní projekty a prezentovat výsledky své práce,
  • při řešení problémů uplatňovat hledisko ekonomické efektivnosti, vlivu na životní prostředí a zvážit sociální dopad,
  • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Mezi významné dovednosti absolventa patří schopnost efektivně ovládat klávesnici a kancelářský software, vést účetnictví včetně ovládání jednoduššího ekonomického softwaru, schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.