České Budějovice,Husova 1

Odborné kompetence absolventa EL

Absolventi jsou schopni

 • myslet v ekonomických souvislostech,
 • při řešení problémů uplatňovat hledisko ekonomické efektivnosti,
 • při řešení ekonomických problémů prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, marketingu, práva a účetnictví,
 • provádět potřebné ekonomické propočty,
 • orientovat se v činnostech bank, pojišťoven,
 • provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
 • zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem
 • provádět základní mzdové výpočty,
 • vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění,
 • stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů,
 • zpracovávat účetní doklady související s majetkem a zaměstnanci,
 • sestavovat kalkulace,
 • provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem,
 • zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami,závazky, náklady, výnosy,
 • účtovat běžné účetní operace,
 • provádět účetní závěrku a uzávěrku,
 • ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností;
 • pracovat se zdroji ekonomických a právních informací,
 • samostatně vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat,
 • samostatně zpracovávat odborné práce a projekty,
 • prezentovat výsledky své práce,
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů,
 • při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky s klienty,
 • sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice a vyjádřit se k němu na základě samostatného vyhodnocení ekonomických souvislostí,
 • dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery,
 • komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce,
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti,
 • rozpoznat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení,
 • zvážit při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady,
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí,
 • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence,
 • uplatňovat zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.),
 • rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik,
 • dokázat poskytnout první pomoc,
 • orientovat se v systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče),
 • uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce.