Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie                  maximálně přijato 60 žáků

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                  maximálně přijato 30 žáků

Přihláška k přijímací zkoušce – termín podání přihlášek do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Hodnocení prospěchu za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku:
 • Pokud byl žák hodnocen z některého předmětu známkou „dostatečný“ nebo „nedostatečný“ získává z hodnocení prospěchu 0 bodů.
 • Pokud byl žák hodnocen z předmětů Český jazyk a literatura (ČJL), Matematika (MAT), Anglický jazyk (ANJ) známkou lepší než „dostatečný“, bude známka zahrnuta do bodového hodnocení.

Bodové hodnocení prospěchu pro žáky ze ZŠ

Známka Body
2. pol. 8. roč
Body
1. pol. 9. roč
 Výborný 6 6
 Chvalitebný 4 4
 Dobrý 2 2
 1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky:
 • Uchazeči se započítává lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Uchazeč může být přijat, pokud z testu dosáhl minimální hranice z českého jazyka 15 bodů a minimální hranice z matematiky 8 bodů.
 1. Hodnocení okresních a krajských soutěží za umístění na 1.-3. místě z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, které uchazeč získal v soutěži na 2. stupni ZŠ.

Ostatní bodové hodnocení

Ostatní Body
 Okresní nebo krajská
soutěž – 1. až 3. místo
(1 umístění 4 body)
12

Za umístění v okresních nebo krajských soutěžích je možno získat maximálně 12 bodů.

Maximální počet bodů v jednotlivých částech hodnocení

Kritérium Jednotná přijímací zkouška Prospěch 2. pol.
8. ročníku
Prospěch 1. pol.
9. ročníku
Soutěže
ČJL MAT ČJL MAT ANJ ČJL MAT ANJ
Body 50 50 6 6 6 6 6 6 12

Nejvyšší možný počet dosažených bodů 148.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, než je kapacita tříd příslušného oboru, rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne:

 1. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MAT,
 2. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z ČJL,
 3. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MAT ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a proměnných z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy,
 4. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost porozumění textu.

Úprava podmínek přijímacího řízení

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením pro tyto účely.  Doporučení odevzdá uchazeč společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání.

Úprava hodnocení výsledků přijímacího řízení – přijímání cizinců

V souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, lze uchazeči cizinci prominout na základě žádosti přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří u takového uchazeče rozhovorem, při kterém může uchazeč získat 50 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanovena minimální hranice 15 bodů.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímacího řízení vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury a hodnocení prospěchu z předmětu Český jazyk a literatura. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí v souladu s § 60d odst. 3 školského zákona.

UCHAZEČ NEDOKLÁDÁ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE VZDĚLÁNÍ.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie                  2 místa

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                  1 místo

V případě, že nebude dosaženo předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, bude vyhlášeno 2. kolo.

Kritéria hodnocení nabývají platnosti dnem vyhlášení.

 

České Budějovice 31. 1. 2023

Ing. Lenka Kubátová v. r., ředitelka