České Budějovice,Husova 1
         
Kalendář akcí
Prosinec 2018
PoÚtStČtSoNe
     12
3olympiáda v německém jazyce
Čas : 7:55 - 8:40

poslechová část

Konverzační kurz ANJ
Čas : 7:55 - 13:20

vybraní studenti

Cesta k práci-seminář - 4. AL
Čas : 11:45 - 13:20

4Konverzační kurz ANJ
Čas : 7:55 - 13:20

vybraní studenti

olympiáda v německém jazyce
Čas : 7:55 - 9:35

ústní část pro ty nejlepší

Přednáška - ČOI - 3. roč.
Čas : 9:00 - 12:00

5Konverzační kurz ANJ
Čas : 7:55 - 13:20

vybraní studenti

6Konverzační kurz ANJ
Čas : 7:55 - 13:20

vybraní studenti

Adventní zájezd do Vídně
Celý den

7Konverzační kurz ANJ
Čas : 7:55 - 13:20

vybraní studenti

89SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

10SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

11SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

12SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

13SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

Soutěž - Finanční svoboda
Čas : 8:00 - 14:10

14SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

15SETKÁNÍ VET4SCAPE
Čas : 17:00 - 17:00

3. vzdělávací setkání mezinárodního projektu Erasmus+

16
1718Olympiáda v ANJ
Čas : 9:45 - 14:10

vybraní žáci, učebny 50 a 52

Cesta k práci - seminář - 4. C
Čas : 12:35 - 14:10

19divadelní představení
Čas : 11:00 - 13:30

Lakomec, Divadlo Různých Jmen 1.AL, 4.B, 4.C

Cesta k práci-seminář - 4. AL
Čas : 12:35 - 14:10

2021TBT
Čas : 9:00 - 11:00

2223
24252627282930
31      
« PředDalší »

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, a  vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie                  maximálně přijato 60 žáků

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                   maximálně přijato 30 žáků

Přihláška k přijímací zkoušce – termín podání přihlášek do 1. března 2018.

Kritéria přijímacího řízení

  • hodnocení jednotné přijímací zkoušky – započítává se lepší výsledek z prvního či druhého termínu,
  • hodnocení prospěchu vybraných předmětů za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku; žák nebyl z těchto předmětů hodnocen známkou „dostatečný“ a „nedostatečný“,
  • hodnocení okresních a krajských soutěží.

Hodnocen bude prospěch z předmětů:

  • Český jazyk a literatura (ČJL),
  • Matematika (MAT),
  • cizí jazyk (CJ), ve kterém dosahoval žák lepšího průměru.

Maximální počet bodů v jednotlivých částech hodnocení

Kritérium Jednotná přijímací zkouška Prospěch 2. pol. 8. ročníku Prospěch 1. pol. 9. ročníku Soutěže
ČJL MAT ČJL MAT CJ ČJL MAT CJ
Body 50 50 3 3 3 3 3 3 4

Bodové hodnocení prospěchu pro žáky ze ZŠ

Známka Body
  Výborný 3
  Chvalitebný 2
  Dobrý 1

Ostatní bodové hodnocení

Ostatní

Body
  Okresní nebo krajská
soutěž – 1. až 3. místo
(1 umístění 2 body)1)
42)

1) Body se přidělují za umístění v soutěži, která proběhla na 2. stupni ZŠ.

2) Za umístění v okresní nebo krajské soutěži je možno získat maximálně 4 body.

Nejvyšší možný počet dosažených bodů 122.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení než je kapacita tříd příslušného oboru, rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne:

  1. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z ČJL,
  2. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu,
  3. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MAT,
  4. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MAT ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.

Úprava hodnocení výsledků přijímacího řízení

V souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, v platném znění, a § 14 vyhl. č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, lze uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, prominout na základě žádosti přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola se ověří u takového uchazeče rozhovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímacího řízení vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury a hodnocení prospěchu z předmětu Český jazyk a literatura.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie                  2 místa

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                    1 místo

V případě, že nebude dosaženo předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, bude vyhlášeno 2. kolo.

Kritéria hodnocení nabývají platnosti dnem vyhlášení.

 

České Budějovice 30. 1. 2018 Ing. Lenka Kubátová v. r.
ředitelka