České Budějovice,Husova 1

Informace o jednotné přijímací zkoušce do maturitních oborů – jaro 2020

Právní předpisy

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) – § 60 až 62, 64, 83, 85

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhl. č. 353/2016 Sb., v platném znění)

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 • povinná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky
 • forma zkoušky – didaktický test z předmětů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

Podání přihlášky

 • uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky na střední školy; může zvolit dva obory vzdělání v rámci jedné školy
 • uchazeč odevzdá do 2. března 2020 řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2x
 • na 1. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 1. termínu
 • na 2. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 2. termínu
 • pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu
 • formulář tiskopisu přihlášky k denní formě vzdělávání a vysvětlivky k vyplnění formuláře:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

 • termín pro čtyřleté obory 14. dubna 2020
 • termín pro čtyřleté obory 15. dubna 2020

Náhradní termín

 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu

Obsah a forma testů

 • Český jazyk a literatura
 • 50 bodů, 60 minut
 • povolené pomůcky – propisovací tužka
 • Matematika a její aplikace
 • 50 bodů, 70 minut
 • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen
 • zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy
 • při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

 • ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2020
 • střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu
 • hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60 %

Vyhodnocení testů

 • testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zpřístupní výsledky do 28. dubna 2020
 • ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů (nejpozději 30. dubna 2020)

Odvolání uchazeče

 • uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Ilustrační testy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

 

České Budějovice 12. 12. 2019

Zpracovala: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka