České Budějovice,Husova 1

Informace o jednotné přijímací zkoušce do maturitních oborů – jaro 2018

Právní předpisy

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) – § 60 až 62, 64, 83, 85

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhl. č. 353/2016 Sb.)

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 • povinná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky
 • forma zkoušky – didaktický test z předmětů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

Podání přihlášky

 • uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky na střední školy;může zvolit dva obory vzdělání v rámci jedné školy
 • uchazeč odevzdá do 1. března 2018 řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2x
  • na 1. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 1. termínu
  • na 2. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 2. termínu
  • pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu
 • formulář tiskopisu přihlášky k denní formě vzdělávání zde
 • vysvětlivky k vyplnění formuláře zde

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

 • 1. termín pro čtyřleté obory                     12. dubna 2018
 • 2. termín pro čtyřleté obory                     16. dubna 2018

Náhradní termín

 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu

Obsah a forma testů

 • Český jazyk a literatura
  • 50 bodů, 60 minut
  • povolené pomůcky – propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
 • Matematika a její aplikace
  • 50 bodů, 70 minut
  • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
  • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení
 • zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy
 • při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

 • ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2018
 • střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu
 • hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60 %

Ilustrační testy

http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html