Studentská rada OA

STUDENTSKÁ RADA OA je samosprávný orgán žáků Obchodní akademie,  České Budějovice, Husova 1, založený v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Studentská rada, složená ze zástupců každé třídy, se schází většinou jednou za měsíc a může se vyjadřovat k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, projednávat a zaujímat stanovisko k podnětům, žádostem či stížnostem žáků, informovat žáky o dění ve škole, jednat s ředitelkou školy nebo školskou radou na základě společného stanoviska STUDENTSKÉ RADY OA a organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.