České Budějovice,Husova 1

KURZY OPAKOVÁNÍ MATEMATIKY ZŠ

(aneb „CO BY MĚL ZNÁT ŽÁK PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE“)

 Termín: každé úterý od 4. února 2020 od 14:45 do 15:30

Místo konání: učebna 21

Rozpis termínů a jednotlivých témat

4. 2. – DESETINNÁ ČÍSLA, ZLOMKY, CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA
18. 2. – NÁSOBEK A DĚLITEL
25. 2. – ÚHEL, ČTYŘÚHELNÍKY, KRUH, KRUŽNICE
3. 3. – KRYCHLE A KVÁDR, HRANOLY, JEHLAN, KUŽEL, KOULE
10. 3. – POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST, PROCENTA
17. 3. – SHODNOST, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST, OSOVÁ SOUMĚRNOST, PODOBNOST
24. 3. – KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
31. 3. – MOCNINY, ODMOCNINY, PYTHAGOROVA VĚTA
7. 4. – VÝRAZY, LOMENÉ VÝRAZY
14. 4. – LINEÁRNÍ ROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC
21. 4. – FUNKCE, GONIOMETRICKÉ FUNKCE
28. 4. – ZÁKLADY STATISTIKY, ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

Pod názvem každého tématu najdete pracovní materiál.