České Budějovice,Husova 1

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a  vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie                  maximálně přijato 60 žáků

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                   maximálně přijato 30 žáků

Přihláška k přijímací zkoušce – termín podání přihlášek do 1. března 2019.

Kritéria přijímacího řízení

  • hodnocení jednotné přijímací zkoušky – započítává se lepší výsledek z prvního či druhého termínu,
  • hodnocení prospěchu vybraných předmětů za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku; žák nebyl z těchto předmětů hodnocen známkou „dostatečný“ a „nedostatečný“,
  • hodnocení okresních a krajských soutěží.

Hodnocen bude prospěch z předmětů:

  • Český jazyk a literatura (ČJL),
  • Matematika (MAT),
  • cizí jazyk (CJ), ve kterém dosahoval žák lepšího průměru.

Maximální počet bodů v jednotlivých částech hodnocení

Kritérium Jednotná přijímací zkouška Prospěch 2. pol.
8. ročníku
Prospěch 1. pol.
9. ročníku
Soutěže
ČJL MAT ČJL MAT CJ ČJL MAT CJ
Body 50 50 3 3 3 3 3 3 4

Bodové hodnocení prospěchu pro žáky ze ZŠ

Známka Body
 Výborný 3
 Chvalitebný 2
 Dobrý 1

Ostatní bodové hodnocení

Ostatní Body
 Okresní nebo krajská
soutěž – 1. až 3. místo
(1 umístění 2 body)1)
42)

1) Body se přidělují za umístění v soutěži, která proběhla na 2. stupni ZŠ.

2) Za umístění v okresní nebo krajské soutěži je možno získat maximálně 4 body.

Nejvyšší možný počet dosažených bodů 122.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení než je kapacita tříd příslušného oboru, rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne:

  1. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z ČJL,
  2. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu,
  3. pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MAT,
  4. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MAT ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy.

Úprava hodnocení výsledků přijímacího řízení

V souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, v platném znění, a § 14 vyhl. č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, lze uchazeči, v platném znění, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, prominout na základě žádosti přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola se ověří u takového uchazeče rozhovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímacího řízení vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury a hodnocení prospěchu z předmětu Český jazyk a literatura. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí v souladu s § 60d odst. 3 školského zákona.

Po dobu studia musí být obsah vzdělávání v souladu s RVP pro příslušný obor vzdělání.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie                  2 místa

78-42-M/02 Ekonomické lyceum                    1 místo

V případě, že nebude dosaženo předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, bude vyhlášeno 2. kolo.

Kritéria hodnocení nabývají platnosti dnem vyhlášení.

 

České Budějovice 22. 1. 2019

Ing. Lenka Kubátová v. r., ředitelka