Informace o přijímacím řízení – jaro 2021

Registrační číslo uchazeče

 • Registrační číslo uchazeče bude uvedeno na pozvánce na přijímací zkoušku zaslané doporučeně poštou.
 • V průběhu přijímacího řízení vystupuje uchazeč pod přiděleným registračním číslem.
 • Registrační číslo přijatého žáka bude uvedeno na výsledkové listině.

Počet přihlášených žáků

 • Při posuzování počtu přihlášených žáků je potřeba si uvědomit, že každý žák dává dvě přihlášky na dvě různé školy. Zájemců o studium bude přibližně polovina z přihlášených.
 • Počty přihlášených a přijímaných žáků:
  obor Ekonomické lyceum 104/30
  obor Obchodní akademie 162/60
 • Přihlášku na naše oba studijní obory podalo 38 žáků, kteří budou odevzdávat zápisový lístek pouze na jeden obor.

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) zašle ředitel školy uchazeči do 19.dubna 2021.
 • Pozvánku na oba řádné termíny obdrží uchazeč, pokud se JPZ na druhé škole uvedené na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou.

Ilustrační testy

 • https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

 • řádný termín 3. května 2021
 • řádný termín 4. května 2021
 • Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku.
 • Uchazeči nekonají školní přijímací zkoušku (další zkoušku mimo českého jazyka a matematiky).

Náhradní termín

 • Pokud se uchazeč nebude moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • náhradní termín 2. června 2021
 • náhradní termín 3. června 2021

Obsah a forma testů

 • Český jazyk a literatura – 50 bodů, 70 minut
  Povolené pomůcky – propisovací tužka
 • Matematika a její aplikace – 50 bodů, 85 minut
  Povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit pro konání testů prodloužen.

Výsledné bodové hodnocení

 • Výsledné bodové hodnocení je stanoveno podle kritérií přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022.
 • Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu v řádném termínu nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021, v náhradním termínu nejdříve 14. 6. 2021 a nejpozději 16. 6. 2021.

Rozhodnutí o přijetí

 • Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu se uchazeči nezasílá.
 • Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem včetně bodového hodnocení.
 • Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na internetu www.oacb.cz a ve vestibulu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí

 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude odesláno zákonnému zástupci přihlášeného uchazeče na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem určeným do vlastních rukou.
 • Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uvolněná místa přijatými žáky

 • Ředitelka školy se bude při vydávání nového rozhodnutí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 • Po uvolnění místa přijatým žákem, který nebude na naší škole odevzdávat zápisový lístek, bude zákonný zástupce uchazeče na dalším místě „pod čarou“ ve výsledkové listině telefonicky kontaktován a o nové situaci bude informován.
 • V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek na jiné škole.

Zápisový lístek

 • Uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy nebo odesláním na adresu školy, a to nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Volba cizího jazyka

 • V termínu odevzdání zápisového lístku uchazeč zároveň předá v kanceláři nebo zašle poštou vyplnění formulář o volbě druhého cizího jazyka.
 • Formulář bude ke stažení na www.oacb.cz.

Další kolo přijímacího řízení

 • Další kolo přijímacího řízení bude vypisováno pouze v případě, že po skončení 1. kola budou ještě k dispozici volná místa.

Informační schůzky pro žáky 1. ročníku ve šk. roce 2021/2022

 • Předpokládaný termín setkání se zákonnými zástupci 21. 6. 2021 od 16:00 h.

 

České Budějovice 24. 3. 2021
Zpracovala: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka