České Budějovice,Husova 1

Historie školy

Na počátku našeho století, kdy se stále silněji rozvíjel obchod, průmysl a peněžnictví, byla pociťována nutnost založit ve městě obchodní učiliště. Vždyť nejbližší obchodní škola byla až v Praze a v Plzni.

18. března 1901 se Obchodní a průmyslová komora v Českých Budějovicích usnesla, že zřídí v sídle svého působení počátkem školního roku 1901/2 českou chlapeckou dvoutřídní obchodní školu, ke které zároveň připojí kupeckou školu pokračovací, která již existovala od r. 1891.

Po schválení učebních osnov a organizačního statutu tehdejším ministerstvem kultury a vyučování ve Vídni byl výnosem ze dne 6. května 1901 dne 17. září téhož roku otevřen první ročník obchodní školy. Do školních lavic zasedlo 50 přijatých žáků ze 79 přihlášených. Zároveň byla připojena k nově vzniklé instituci kupecká škola pokračovací, která měla tři ročníky a celkem 35 žáků.

V r. 1905 byl zřízen při ústavu jednoroční obchodní kurs pro dívky, od r. 1908 dvouletá dívčí obchodní škola. Na náklady obchodní a průmyslové komory byla vystavěna nová školní budova v Husově třídě (dnešní Husova 9).

Ještě před koncem 1. světové války si rozmáhající se český obchod a průmysl vynutil zřízení obchodní akademie. Po mnoha jednáních bylo konečně její zřízení výnosem ministerstva kultury a vyučování ve Vídni ze dne 7. června 1918 povoleno a 19. září byl otevřen první ročník, do kterého bylo přijato 47 žáků.

V roce 1919 se ústav rozšířil o dívčí obchodní akademii a abiturientský kurs, v roce 1921 pak ještě o německou obchodní školu s trojtřídní kupeckou školou pokračovací. Město České Budějovice škole poskytlo budovu bývalé Německé obchodní školy v Doudlebské ulici (dnešní Dukelská), postavenou v r. 1914 nákladem 991 000,- Korun se sousední budovou bývalé německé měšťanské školy a II. poschodí německé odborné školy instalatérské.

V roce 1926 byla nákladem 2 100 000 Kčs postavena přístavba a téhož roku 14. září byl celý ústav předán městu.

Rozhodnutím ze dne 28. června 1937 svolil prezident Dr. Edvard Beneš, aby obchodní akademie byla pojmenována jeho jménem.

V době okupace v letech 1939-1945 prošla škola utrpením podobně jako ostatní ústavy poskytující středoškolské vzdělání v naší okupované vlasti. Již od 1. září 1939 byla většina učeben ve starší části budovy v Doudlebské ulici přidělena nově zřízené německé obchodní akademii. Následujícího roku byla celá česká obchodní akademie přestěhována do sousedního traktu do nové části budovy s vchodem z Alšovy ulice, když původní budova na rozkaz předsedy kuratoria školy, vládního komisaře F. Davida, byla předána obchodní akademii – a to i se zařízením tříd, ředitelny, částí sbírek, s telefonním a rozhlasovým zařízením. Dne 1. září 1942 bylo z rozkazu Oberlandratu nařízeno nové přestěhování, a to do klášterní budovy v Rudolfovské třídě.

Přes veškerou krutou perzekuci a několikeré stěhování ústavu se podařilo ředitelství a profesorskému sboru zachránit celý inventář školy celkem nepoškozený.

Po osvobození byla ředitelstvím – již dne 18. května 1945 – zajištěna mateřská budova obchodní akademie v Doudlebské ulici, kde se mezitím vystřídal německý učitelský ústav, německá armáda, němečtí uprchlíci a vlasovci. Ačkoliv byla celá budova znečištěna a zamořena hmyzem, po bombardování města v březnu 1945 byla všechna okna vytlučená, poškozena byla i krytina, přičiněním ředitelství a profesorského sboru pokračovaly opravné práce tak rychle, že 11. června 1945 mohlo být zahájeno vyučování.

Své stopy zanechala okupace i na lidských obětech, a to z řad žáků i absolventů, kteří za své přesvědčení a činnost položili životy či zahynuli při totálním nasazení. A tak jména Františka Bauera, Vavřince Čermáka, ing. Františka Drába, Bohumila Dřeva, Ludvíka Engla, Václava Horkého, Václava Kotrby, Jana Lence, Václava Matouška, Františka Němce, Jaroslava Papáčka, Ladislavy Šmídové, Jana Urbana, Oldřicha Vodrážky, Františky Vojtašové tvoří živou součást historie ústavu.

V závěru působení JUDr. Jana Urválka, ředitele ústavu, se škola stěhuje v r. 1958 z budovy v Dukelské ulici do bývalé měšťanské školy v téže ulici a po zřízení pedagogické fakulty v r. 1960 do budovy bývalého českobudějovického lycea v Husově ulici. V této budově postavené péčí ženského spolku Ludmila v r. 1903, je umístěna obchodní akademie dodnes.

V průběhu let po roce 1945 došlo k přejmenování školy nejprve na vyšší hospodářskou školu (od 1. září 1949), poté na střední ekonomickou školu (od roku 1960) a od roku 1990 nese opět název Obchodní akademie.

V roce 1984 se začal řešit problém s nedostatkem vyučovacích prostor. Neudržitelná situace byla vyřešena přístavbou nové budovy. Prací zaměstnanců MěNV, dobrovolnou prací rodičů, žáků, profesorského sboru a přátel školy vzniklo dílo v hodnotě 5 mil. Kčs. Bylo získáno 6 velkých učeben, 3 učebny malé, 3 kabinety a šatnové prostory pro celou školu.

V obtížných provozních podmínkách řídili školu: od r. 1960 Josef Tomíšek, a to až do svého důchodu v červnu 1982, od počátku školního roku 1982-83 až do června 1986 ing. Věra Dvořáková. Po jejím odchodu byl od 1. září 1986 jmenován zastupujícím ředitelem ing. Jindřich Kukačka.

V listopadu 1989, kdy vyvrcholila nespokojenost obyvatel Československa, se studenti naší školy podle vlastní volby buď účastnili protestních akcí na náměstí Přemysla Otakara II. nebo zůstávali ve třídách. Po revolučních událostech byla opět obnovena pravidelná výuka. V roce 1990 začali studenti opět slavit Majáles. Ve školním roce 1990-1991 byly zrušeny hodiny branné výchovy a na škole začali působit zahraniční lektoři. Začaly se pořádat zahraniční zájezdy do Francie, Anglie i Rakouska.

Za léta od založení školy až po současnost se vystřídalo v učitelském sboru několik desítek profesorů a školní lavice opustily tisíce absolventů. Svými odbornými znalostmi se snažili vždy poctivě přispívat na nejrůznějších úsecích hospodářského a obchodního života československé a dnes české společnosti.

Ředitelem školy se stal roku 1989 ing. Petr Jaroš, po jeho odchodu v roce 1992 se ředitelkou školy stala Mgr. Ema Krauzová. Od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2016 vykonávala funkci ředitelky školy RNDr. Zdeňka Sokolová.